Privatlivspolitik - Information til forbrugere

Essity kan fra tid til anden opbevare oplysninger om fysiske personer og bruge sådanne oplysninger til forskellige formål. Nedenstående oplysninger er beregnet til personer, som anvender Essity’s produkter, fx forbrugere. Oplysninger om fysiske personer kaldes ”personoplysninger”.

Hvilke typer af personoplysninger opbevares og bruges af Essity?

Personoplysninger kan være overleveret til os fra kunden eller andre kilder. Personoplysningerne kan overordnet opdeles i følgende kategorier;     

  • Identifikationsoplysninger, som fx navn og adresse
  • kontaktinformation, som adresse og telefonnummer;
  • kommunikation, som fx anmodninger om kundeservice

Hvorfor opbevarer vi personoplysninger?

Vi anvender personoplysninger for at gøre det muligt at levere produkter eller serviceydelser til fysiske personer. Når vi markedsfører vores produkt, kan vi også anvende personoplysninger med det formål at distribuere information vedrørende markedsføring.

Hvad er vores berettigelse for at opbevare og anvende personoplysninger?

Vi kan behandle personoplysninger, hvis der er en aftale mellem parterne. Dette vil fx være tilfældet, hvis en fysisk person køber et produkt fra Essity. I dette tilfælde vil personens kontaktoplysninger blive anvendt til betaling eller til levering af produktet. I visse tilfælde, fx i forbindelse med direkte markedsføring, vil vi indhente forhåndssamtykke til behandlingen af personoplysninger. Vi vil også behandle personoplysninger for at være i overensstemmelse med Essity’s juridiske forpligtelser eller, hvis Essity har et legitimt hensyn, der kan retfærdiggøre en behandling af personoplysninger med et specifikt formål. 

Adgang til personoplysninger af andre end Essity

Vi kan involvere tredjeparter til logistiske formål, IT samt andet administrativ support (fx tredjeparter, som udbyder distribution eller software/IT support). Disse trejdeparter vil have adgang til personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt, for at de kan udbyde deres service.

Vi kan også tilvejebringe personoplysninger til et transport/logistikselskab i forhold til levering.

En gang imellem vil vi tilvejebringe personoplysninger mellem selskaber i Essity-koncernen, hvis dette er nødvendigt for at være i overensstemmelse med juridiske forpligtelser eller for at besvare anmodninger fra myndigheder.

Personoplysninger kan overleveres til parter der er lokaliseret uden for det Europæisk Økonomiske Samarbejdsområde (”EØS”), fx hvis en jobansøger søger om en stilling i Essity-koncernen, der ikke er lokaliseret i EØS. I sådanne tilfælde vil vi sikre at personoplysninger er underlagt foranstaltninger der sikrer et databeskyttelsesniveau på højde med databeskyttelseslovgivningen i EU (såsom Persondataforordningen (GDPR)).

Hvor længe opbevares personoplysninger?

Personoplysninger opbevares af Essity eller af andre parter på vores vegne, men kun så længe det er nødvendigt for at opfylde vores forpligtelser, og kun i den tid det er nødvendigt for at opnå de formål, som oplysningerne blev indsamlet til. Personoplysningerne bliver slettet fra vores registrere eller anonymiseres, når de ikke længere er nødvendige. Personoplysninger indeholdt i kontrakter, korrespondancer og breve kan være genstand for en lovmæssig opbvearing af oplysningerne. Dette kan kræve en opbevaring i op til 10 år. Alle andre personoplysninger vil blive slettet senest 2 år efter den sidste kontakt og kontaktoplysninger på den private personer. Der kan gælde længere slettefrister for sikkerhedskopier af personoplysninger, der er lavet af sikkerhedsmæssige årsager. Adgangen til personoplysningerne vil dog være meget begrænset i et sådant tilfælde.

Hvilke rettigheder har fysiske personer?  

Et samtykke, der er givet til os til at opbevare eller på anden måde behandle personoplysninger, kan altid trækkes tilbage. Derudover har fysiske personer ret til følgende:

 (i)  Ret til adgang: Fysiske personer har ret til at spørge om vi har personoplysninger om dem og, hvis det er tilfældet, anmode om oplysning om, hvilke personoplysninger vi har. Vi skal også svare på anmodninger om  bl.a., hvorfor vi behandler personoplysninger, detaljer om hvilke oplysninger vi har, og hvem vi har givet adgang til oplysningerne. Dette er imidlertid ikke en ubetinget rettighed og personers interesser kan begrænse adgangsrettighederne. 

(ii) Ret til berigtigelse: Vi skal, på anmodning, rette ukorrekte personoplysninger eller fuldstændiggøre ufuldstændige personoplysninger.

 (iii) Ret til sletning (retten til at blive glemt): Vi skal, under visse omstændigheder, slette personoplysninger efter anmodning fra den registrerede.

 (iv) Ret til begrænsning af behandling: Vi skal, under visse omstændigheder, begrænse behandlingen af personoplysninger efter anmodning fra den registrerede. I sådanne tilfælde må vi kun bruge oplysningerne til visse begrænsede, lovpligtige formål.

. (v) Ret til dataportabilitet: Under visse omstændigheder kan fysiske personer have ret til at modtage de af deres personoplysninger, vi har adgang til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og sådanne personer kan derefter have ret til at overføre oplysningerne til en anden enhed uden hindring fra os. 

 (vi) Ret til indsigelse: I visse tilfælde kan fysiske personer gøre indsigelse mod vores behandling af deres personoplysninger. Vi kan da være forpligtet til at stoppe med at behandle deres personoplysninger.

Kontakt Essity:

Vi vil meget gerne give dig yderligere oplysninger eller imødekomme anmodninger om at udøve de ovenfor beskrevne rettigheder. Sådanne henvendelser kan sendes til HR-kontaktpersonen hos den relevante Essity-enhed eller ved at sende en e-mail til:

Tena.kundeservice@essity.com

Fysiske personer kan også indgive en klage til den relevante databeskyttelsesmyndighed.